Page 7 - Balıkesir 2024-2030 11032024 Projeler
P. 7

Büyükşehir, 10’uncu yılında.             sahip çıkmalıdır ki huzuru ve bereketi daim ol-   Biz birbirimize güveniriz.
      10 yıllık bir tecrübe var ortada…          sun. Bizim anlayışımız budur.            Biliriz ki bu şehri kalkındırmak için gerekli bilgi,
                                                           beceri, tecrübe bu şehirde var. Bu şehrin kay-
      10 yıldır ivmesini günden güne artıran, güçle-    Büyükşehir Belediye Başkanı olmak; şehrin      nakları hiçbir Balıkesirlinin sıkıntı çekmesine
      nen bir Balıkesir var…                sunduğu kaynakları, binlerce yıllık bilgi ve be-   izin vermeyecek kadar bereketli.
                                 cerileri, hizmet için var olan tüm kurumları top-
      Bu kadim şehir binlerce yıllık medeniyetin mi-    yekûn harekete geçirmek demektir.          Biz berekete inanırız. Bereket salt çokluk de-
      rasçısı. Bizler bu medeniyetin emanetçileriyiz.                              mek değildir, sürekli olmak, daim olmak de-
                                 Bunun için 2019’dan bu yana Balıkesir’i dinli-
      Bizler; geçmişin birikimlerini sahiplenen, bunun   yor, hemşehrilerimize kulak veriyoruz. Biz, bu    mektir. Bereket birlikten geçer.
      üstüne yenilerini ekleyerek şehri; fırsatlar şeh-  şehri tanıyoruz. İhtiyaçlarını biliyoruz. Yapma-   İşte biz Balıkesir’de ne yaptıysak birlikte yaptık.
      rine dönüştürmenin gayreti içinde olan kadro-    nız gereken en önemli şey; bu şehirde yaşayan
      larız. Çünkü kültürünü unutan, geçmişini yaşat-   herkesi, var olan tüm kurumları harekete geçi-    Ne başardıysak Biz Birlikte Başardık.
      mayan şehirler; kişiliksiz ve kimliksiz yaşamaya   rebilmektir. Ancak bunu başarabilirseniz “Söz-
      mahkûmdur. Ortak kültürümüzü yaşatan, nesil-     de Değil, Özde Katılımcı Şehir” olursunuz. Biz
      den nesle aktaran ise şüphesiz ‘aile’dir. Bizim   bunu başardık.
      kültürümüzü kadınlarımız mayalar, gençlerimiz
      geleceğe taşır. Farkındayız, hizmetlerimizi bu    Bugün yarım kalan hiçbir işimiz yok.
      doğrultuda planlıyoruz.               Geçmişten gelen ve atıl durumda bulunan var-
                                 lıklarımızı, Balıkesir için birer zenginlik kayna-
      Kararda, çabada, sofrada hepimiz biriz.       ğına dönüştürmeyi başardık. Şehrin tamamına
      Gayemiz, hiç kimsenin unutulmadığı, geride      yaydığımız ‘birlikte çalışma kültürü’ ve ‘uzlaşı
      kalmadığı bir şehir. Şehirlerin zenginlik ürete-   anlayışı’ belediye kaynaklarımızı artırırken; Ba-
      cek kurumları, Belediyeler, ticaret, sanayi ve    kanlıklarımızdan gelen bütçenin çoğalmasına,
      esnaf odaları, vakıflar, dernekler, STK’lar ve  ulusal ve uluslararası fonlardan Balıkesir olarak
      devletin şehirdeki hizmet birimleridir. Yani bir   daha fazla kaynak alabilmemize vesile oldu.
      şehrin topyekûn kalkınması, zenginleşmesi bu
      kurumların bir bütün halinde iş birliği yaparak   Her zaman dile getirdiğimiz bir şey var; “Bütün
      çalışmasıyla mümkün olur.              Şehir; Balıkesir.” Büyükşehir olarak 20 ilçemizin
                                 tamamında vardık, var olmaya devam edece-
      Tabii bir şehirde huzur ve bereket, ancak her    ğiz. Şehrin bereketini 20 ilçemize adilce pay-     YÜCEL YILMAZ
      ailenin ve her kişinin şehrin imkânlarına ulaşa-   laştırmaya devam edeceğiz.
      bilmesi ve bu imkânlardan istifade edebilmesi                                BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR
      ile sağlanabilir. Sadece şehrin zenginleşmesi    Balıkesirliler olarak son beş yılda yaptıklarımız   BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
      yetmez. Şehir, bağrında yaşayan her ferdine     ve yapacaklarımız ortadadır.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12